POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
25.05.2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
FIRMA EKOZEFIR – KRAKÓW DOROTA KWIECIEŃ - CZAJA,
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 38, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 6781708090 oraz numer REGON: 120511414, tel. (12) 292 28 98, e-mail: biuro@ekozefir.krakow.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a), b), c), f) RODO w celu:
a) w celu marketingowym (przedstawienie oferty, wysłanie newsletter’a, kartki świątecznej), ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
b) zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) archiwizacyjnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) zlecenia podmiotowi trzeciemu wyegzekwowania należności z niezapłaconej faktury przez klienta Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług i obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. Kategorie odbiorców danych osobowych: a) pracownicy i podwykonawcy, b) podmioty prowadzące obsługę prawną oraz księgowo – rachunkową Administratora, c) podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi hostingowe i informatyczne.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z umów zawartych przez Państwa z Administratorem. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem przetwarzania ich w tym celu, cofniecie zgodę, jeśli Administrator przetwarzał je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane są nieaktualne.

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzoru w rozumieniu RODO, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza RODO.
7. Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy przez Administratora, zaś odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała odmową zawarcia umowy lub odmową wykonania umowy przez Administratora.
8. Informujemy o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9. Informujemy, iż możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@ekozefir.krakow.pl, telefon: (12) 292 28 98, 601-657-422 lub pisemnie na adres:
FIRMA EKOZEFIR – KRAKÓW DOROTA KWIECIEŃ - CZAJA, ul. Rydlówka 38, 30-363 Kraków.